در این جلسه متنی که مورد بررسی قرار می دهیم درباره آغاز فعالیت کالج ها و انجام تست های کرونا می باشد. متن را می خوانیم و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

Hide picture