این اولین جلسه از مجموعه ویدیو های آموزش گرامر از میهن انگلیش است که در آن به ساختار جمله در زبان انگلیسی می پردازیم. این ویدیو، برای زبان آموزانی مناسب است که سطح زبانی آن ها تقریبا در حد متوسطه یا پیش متوسطه (یعنی بین Pre-intermediate و Intermediate) باشد. این ویدیو، پیش نیاز ویدیو های بعدی می باشد.

Hide picture