در این جلسه، با Direct Object و Indirect Object آشنا می شویم – یعنی مفعول مستقیم و غیر مستقیم در گرامر زبان انگلیسی. توصیه می کنیم قبل از تماشای این جلسه، درس اول را تماشا کنید.

Hide picture