این جلسه، اولین جلسه برای معرفی زمان ها در انگلیسی در مجموعه ویدیو های آموزش گرامر زبان انگلیسی است که در آن زمان Present Continuous (یا حال استمراری) را معرفی می کنم و به کاربرد های آن می پردازم. این زمان در انگلیسی گاها Present Progressive نیز نامیده می شود.

Hide picture