در این جلسه، به معرفی زمان حال کامل یا Present Simple در زبان انگلیسی می پردازم. یکی از مهم ترین زمان ها در گرامر زبان انگلیسی. سعی کرده ام تا در مدت زمان کوتاهی، به گونه ای که طولانی و حوصله سربر نباشد، این جلسه را تهیه کنم. حتما قبل از تماشای این جلسه، فیلم جلسه گذشته یعنی درس سوم گرامر را تماشا کنید.

Hide picture