در این جلسه، به معرفی و آموزش زمان گذشته ساده یا Past Simple در زبان انگلیسی می پردازیم. در واقع این ویدیو، اولین جلسه معرفی زمان گذشته در زبان انگلیسی است.

Hide picture