این جلسه، دومین جلسه مربوط به مبحث زمان گذشته در انگلیسی می شود. در جلسه قبلی، به زمان Past Simple ینی گذشته ساده پرداختیم. در این جلسه، به زمان گذشته استمراری یا Past Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد ها و نکات مهم این زمان یا معرفی می کنیم. توصیه می کنم قبل از استفاده از این درس، ویدیو جلسه قبلی مربوط به زمان گذشته یعنی درس هستم را تماشا کنید.

Hide picture