در این جلسه به یکی از موضوعات مربوط به استفاده از ضمیر ها در زبان انگلیسی می پردازم. در بساری از جملات، ممکن است دچار این مشکل شوید که از ضمیر his و یا her استفاده کنید. به صورت کلی در این جلسه، به این سوال پاسخ می دهم که کدام یک از جملات زیر مناسب است:

Someone left their bag on the train.

Hide picture