در این جلسه، به ادامه درس یازدهم گرامر می پردازم. نکات بیشتر و کاربرد های مهم تری درباره زمان Present Perfect در زبان انگلیسی را معرفی می کنم. این درس، درس گذشته یعنی درس یازدهم یا کامل می کند.

محتوای این جلسه، نیازمند محتوای جلسه یازدهم است. بنابراین، در صورتی که ویدیو جلسه یازدهم گرامر را تماشا نکرده اید، توصیه می کنم پیش از استفاده از این درس، ابتدا ویدیو جلسه یازدهم یا تماشا کنید:

  1. درس یازدهم گرامر: Present Perfect در زبان انگلیسی – قسمت اول
Hide picture