در این جلسه، یک نکته بسیار کاربردی مربوط به Present Perfect را بررسی می کنیم. به صورت خلاصه پس از تماشای این ویدیو، تفاوت بین دو جمله زیر را خواهید دانست:

I’ve gone to London.

I’ve been to London.

محتوای این درس، به صورت کامل بر پایه مبحث Present Perfect در زبان انگلیسی است. بنابراین، حتما، قبل از تماشای این ویدیو، جلسه مربوط به مبحث Present Perfect را ببینید:

  1. Present Perfect در زبان انگلیسی – قسمت اول
  2. Present Perfect در زبان انگلیسی – قسمت دوم
Hide picture