در این جلسه، به معرفی یکی مبحث جدید،(جدید به این معنی که در جلسات قبلی معرفی نشده است) در زبان انگلیسی می پردازم. این مبحث، مانند دروس قبلی، مربوط به مبحث زمان ها در زبان انگلیسی است. مبحثی که گاها با نام فارسی حال کامل استمراری نیز از آن یاد می شود یعنی: Present Perfect Continuous

جملاتی که ساختار آنها به این صورت این:

I have been doing…

I have been studying English.

محتوای این درس، به گونه ای است که قبل از دیدن این درس، بهتر است ابتدا با مبحث Present Perfect آشنا باشید. بنابراین توصیه می کنم قبل از دیدن این درس، ابتدا درس شماره یازدم را تماشا کنید:

  1. Present Perfect در زبان انگلیسی
Hide picture