در این جلسه به تفاوت بین زمان Present Perfect و Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی می پردازم. کاربرد هر یک را از این مباحث را مقایسه می کنیم و برای هر کدام برای موقعیت های مختلف مثال هایی می زنیم.

محتوای این جلسه، بر پایه مقایسه 2 مبحث است که در درس های قبلی مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابراین، لازم است قبل از استفاده از این درس، جلسات مربوط به این درس را تماشا کنید:

  1. Present Perfect در زبان انگلیسی
  2. Present Perfect Continuous در زبان انگلیسی

 

Hide picture