در این جلسه، به ادامه درس قبلی یعنی مبحث جملات شرطی در زبان انگلیسی می پردازیم و اطلاعات بیشتری درباره جملات شرطی نوع اول یا Conditional Type One ارائه می کنیم. حتما قبل از استفاده از این درس، فیلم جلسه قبلی یعنی بخش اول را تماشا کنید.

محتوای این درس، ادامه درس قبلی است. بنابراین، حتما توصیه می کنیم قبل از استفاده از این درس، جلسه قبلی را تماشا کنید:

  1. معرفی جملات شرطی در زبان انگلیسی – Present Real Conditional – جملات شرطی نوع اول
Hide picture