در این جلسه، همانند جلسات قبلی، به بررسی تعدادی لغت و نکته مهم در زبان انگلیسی می پردازیم که در یک سکانس انتخاب شده از انیمیشن The Incredibles می باشد.

Hide picture