در این درس به استفاده از When و How long در سوالات زبان انگلیسی می پردازیم.

Hide picture