در این درس، به معرفی زمان Past perfect یا گذشته کامل در زبان انگلیسی می پردازیم.

Hide picture