در این درس به ادامه درس قبلی می پردازیم و کمی بیشتر به مبحث Past Perfect پرداخته و نکاتی رو معرفی می کنیم.

Hide picture