در این درس، به تفاوت بین Have got و Have در زبان انگلیسی می پردازیم.

قسمت بعدی: تفاوت have و have got در زبان انگلیسی – قسمت دوم

Hide picture