در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی می پردازیم و به نکاتی بیشتر درباره تفاوت Have got و Have در زبان انگلیسی ارائه می کنیم.

درس قبلی: تفاوت Have و Have got در زبان انگلیسی – قسمت اول

Hide picture