در این جلسه، به بررسی نکاتی درباره استفاده از فعل Have می پردازیم و یاد خواهیم گرفت که برای عبارت های مختلف، از Have  و یا Have got استفاده کنیم.

Hide picture