video

در این جلسه، در قالب یک ویدیو، به مطالعه یک متن درباره درختان می پردازیم و لغات و عبارات مهمی را در زبان انگلیسی بررسی می کنیم. متن این جلسه انتخاب شده از یکی از متن های آزمون آیلتس است.

Hide picture