video

در این جلسه، به ادامه درس قبلی می پردازم. قبل از استفاده از این جلسه، حتما درس قبلی یعنی Paragraph 4 را تماشا کنید.

Hide picture