video

در این ویدیو، به ادامه درس قبلی، یعنی پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی شماره 6 می پردازیم و ادامه متن قبلی را مورد بررسی قرار می دهیم. توصیه می کنم پیش از استفاده از این درس، حتما درس قبلی را تماشا کنید.

Hide picture