جلسه 15 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. این جلسه، به ادامه متن قبلی یعنی پاراگراف 14 ام می پردازم. حتما، قبل از تماشای این جلسه، ویدیوی جلسه قبلی را تماشا کنید.

Hide picture