جلسه 17 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف: آموزش خط به خط زبان انگلیسی. در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی یعنی شماره 16 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف می پردازم. حتما توصیه می کنم قبل از تماشای این جلسه، ویدیوی جلسه قبلی را تماشا کنید تا با موضوع کلی متن آشنا باشید.

Hide picture