در این جلسه، یک پاراگراف متن درباره اینکه آیا نهنگ ها و وال ها باید شکار شوند می خوانیم. این متن تقریبا مربوط به ویدیو جلسه 19 ام است. بنابراین، توصیه می کنم قبل از استفاده از این جلسه، ویدیو جلسه قبلی یعنی جلسه 19 ام از مجموعه ویدیو های پاراگراف را تماشا کنید.

Hide picture