در این جلسه پاراگرافی که می خوانیم درباره یکی از ابر کامپیوتر های دنیاست. نام این کامپیوتر Tianhe-2 می باشد و در این جلسه لغات، اصطلاحت و نکات خوبی را یاد می گیریم.

Hide picture