در این جلسه، به ادامه متن جلسه قبلی یعنی درس شماره 22 ام می پردازم و پاراگرافی را مورد بررسی قرار می دهیم که درباره ابر کامپیوتر هاست و لغات، اصطلاحات و نکات مهم را یاد خواهیم گرفت.

Hide picture