در این جلسه، به ادامه جلسه قبلی می پردازیم و متن جلسه گذشته یعنی جلسه 24 ام را بررسی و لغات، اصطلاحات و نکات مهم آن مرور می کنیم. حتما قبل از تماشای این جلسه، ویدیو جلسه گذشته را تماشا کنید.

Hide picture