در این جلسه، متنی که مورد بررسی قرار می دهیم، تقریبا شبیه به متن جلسه قبلی یعنی درباره تمرین و ورزش کردن و تاثیر آن بر سلامتی می باشد. الزامی وجود ندارد که برای این جلسه، حتما 2 جلسه قبلی را تماشا کرده باشید اما توصیه می کنیم، قبل از استفاده از این جلسه، به جلسه شماره 24 ام و همچنین جلسه شماره 25 ام مراجعه کنید.

Hide picture