در این جلسه، متنی می خوانیم درباره مراسم حج و مسلمانان جهان و لغات و اصطلاحات مهم آن در زبان انگلیسی را بررسی می کنیم.

Hide picture