2. خواندن و درک مطلب – Reading: The News

در این جلسه، به بررسی یک متن در زبان انگلیسی می پردازیم. قبل از تماشای ویدیو، حتما متن ارائه شده برای این درس را مطالعه کنید و سپس ویدیو های مربوط به درس و توضیحات را تماشا کنید. ویدیو اول: Please enable JavaScript ویدیو دوم: Please enable JavaScript منابع تکمیلی...

1. خواندن و درک مطلب – Reading: Who Knows You Better

Please enable JavaScript درس این جلسه، مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب است. در این جلسه یک متن انگلیسی را کار می کنیم و به نکات مهم آن پرداخته و لغات و عبارات جدید آن را بررسی می کنیم. توجه: قبل از تماشای ویدیو، باید حتما متن ریدینگ ارائه شده همراه این درس را خوانده...
Hide picture