2. گرامر – زمان حال ساده در انگلیسی – Simple Present

Please enable JavaScript در این درس، به ساختار زمان حال ساده یا Present Simple در زبان انگلیسی می پردازیم. این ساختار یکی از مهم ترین مباحث مربوط به زمان ها در انگلیسی است. ویدیو را تماشا کرده و سپس درس تکمیلی ارائه شده همراه با این درس را تماشا کنید تا مثال های بیشتر...

4. گرامر – ساختار جمله در زبان انگلیسی – Sentence Structure

Please enable JavaScript در این جلسه، به بررسی ساختار جمله در زبان انگلیسی می پردازیم. مبحث این جلسه، نیاز به حفظ کردن ندارد اما از مطاحث پایه مربوط به گرامر و ساختار جملات در زبان انگلیسی است. بنابراین، برای این دوره، لازم است که با مطالب ارائه شده در این ویدیو...

1. گرامر: زمان حال استمراری در زبان انگلیسی – Present Continuous

Please enable JavaScript در این درس، به زمان حال استمراری یا Present Continuous در زبان انگلیسی می پردازیم و کاربرد ها و ساختار این زمان در انگلیسی را معرفی می کنیم. ویدیو بالا را تماشا کنید و به جملات و نکات ارائه شده توجه کنید. این مبحث یکی از پرکاربرد ترین مباحث...
Hide picture